14820 specimen Results

source:
AMNH ?
Bracon cockerelli
Common Name: Braconid wasps
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18867
Symphoromyia subtrita
Common Name: Snipe flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18865
Plecia melanderi
Common Name: Love bugs
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18866
Eucallimyia fortis
Common Name: Flat-footed fli...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18864
Rhingiopsis (?) prisculus
Common Name: Soldier flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18868
Geotiphia sternbergi
Common Name: Tiphiid wasps
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 35852
Tipula rigens
Common Name: Crane flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18858
Hirmoneura willistoni
Common Name: Tangle-veined f...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 35855
Tipula heilprini
Common Name: Crane flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 35857
Tipula heilprini
Common Name: Crane flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 35856
Tipula heilprini
Common Name: Crane flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18880
Paraspiniphora laminarum
Common Name: Humpbacked flie...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18879
Phora cockerelli
Common Name: Humpbacked flie...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18885
Polystoechotes piperatus
Common Name: Giant lacewings...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 35854
Tipula heilprini
Common Name: Crane flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18872
Pison cockerellae
Common Name: Mud daubers
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 35859
Eriocampa pristina
Common Name: Common sawflies...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18839
Glossina oligocenus
Common Name: Tsetse flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 39554
Glossina oligocenus
Common Name: Tsetse flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 45416
Glossina oligocenus
Common Name: Tsetse flies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18870
Palaeotaxonus trivittatus
Common Name: Common sawflies...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18869
Neurotoma cockerelli
Common Name: Leaf-rolling sa...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18918
Fenusa primula
Common Name: Common sawflies...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18910
Dineura cockerelli
Common Name: Common sawflies...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18827
Nymphalites scudderi
Common Name: Brushfooted but...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18917
Necrodes primaevus
Common Name: Primitive carri...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18921
Phymatodes volans
Common Name: Long-horned bee...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18920
Lithogryllites lutzii
Common Name: True crickets
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18889
Phenacolestes mirandus
Common Name: Dragonflies and...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18916
Dryobius miocenicus
Common Name: Long-horned bee...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 22563
Iulus florissantellus
Common Name: Snake millipede...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18897
Tricheopteryx florissantensis
Common Name: Caddisflies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 35860
Tenthredo submersa
Common Name: Common sawflies...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 35861
Raphidia elegans
Common Name: Snakeflies
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18886
Marquettia americana
Common Name: Thread-winged a...
Fossil Deposit: Florissant

AMNH FI 18919
Eohemichroa eophila
Common Name: Common sawflies...
Fossil Deposit: Florissant

Next 36